Kategoria: Ekonomika turystyki

Czarter jachtów na Mazurach

O spędzaniu miłych i przyjemnych chwil na Mazurach marzy wielu Polaków. Część z nich co roku postanawia spełnić te marzenia i chociaż raz na kilka dni wybrać się w ten magiczny rejon.

METODA ZBIORU INFORMACJI

Nie służyła również informacjami administracji regionów  i miejscowości turystycznych, była. adresowana do dyspozycji centralnego decydenta, ktpry działał i nadal działa nieskutecznie (1983 r.Prowadzone przez b. Zakład Ekonomiki i Organizacji Turystyki Akademii Ekonomicznej we

POPYT W REGIONIE

Jeżeli chodzi o popyt to w regionie mamy do czynienia’ z przypusz­czalnymi, orientacyjnymi, lecz ciągle płynnymi jego wielkościami i ro­dzajami. W związku z tym; w planowaniu regionalnym dużą rolę będą  odgrywały informacje o

PLANOWANIE TURYSTYKI

W planowaniu turystyki w Bułgarii  szczególną uwa­gę zwraca się  na: a) przychody i rozchody’dewizowe planowane dla przedsiębiorstw i .biur podróży, b) ‚plany w ujęciu terenowym dla, regionów turystycznych. Plany te obejmują okresy

PLANY WOJEWÓDZKIE

Należy również podkreślić, że niektóre plany wo­jewódzkie, np. zagospodarowania przestrzennego, podlegają pracom uzupełnia jącym; i koordynacyjnymi na poziomie Makroregionów. Planowania Gospodarczego w ramach Zespołów Planowania Regionalnego iKomisji- .Planowania .Gospodarczego przy Radzie. Ministrów.

PODZIAŁY ADMINISTRACYJNE

Plany obejmują ustalenia w układach przestrzennych, administracyj­nych i branżowych. Układy przestrzenne dotyczą planowania gospodar­ki walorami turystycznymi i-są częścią planów’przestrzennego zagospo­darowania kraju, makroregionów, województw i planów lokalnych zagospodarowania miast i gmin. Układy administracyjne

DO CELÓW KIEROWANIA

Do celów operatywnego kierowania gospodarką turystyczną opracowywane są szczegółowe, wycinkowe i doraźne plany. Dotyczą one po­szczególnych faz działania. Do tego rodzaju planów w.turystyce zali­czamy, plan stabilizacji gospodarki, plan rozwoju i realizacji jnwestycji,

SZCZEGÓLNIE ISTOTNE

Szczególnie istotne jest stosowanie -najnowszych technik, a więc także ich;zaplanowanie,- które warunkują prawidłowe-funkcjonowanie urządzeń łączności .(dalekopisy, aparatynadawcze- i. odbiorcze), sygnalizacji wewnętrznej,  przeciwpożarowej i ratunkowej, sygnalizacji urzą- dzeń pokoi hotelowych;’ elektroakustyki. Ważne są:

WYNIKI I PRZEBIEG

Na XXVI konferencji.RWPG oceniła wyniki i-przebieg ‚ realizacji Kompleksowego Programu Rozwoju . Socjalistycznej ; Ekono- “micznej Integracji,; którego kluczowym problemem było planowanie in­westycji dających się skuteczniej reąlizowaó w ramach wielostronnych dwustronnych umów –

KONKRETNE MOŻLIWOŚCI

Należy zaznaczyć, że w porównaniu do prac integracyjnych w;in­nych dziedzinach gospodarki prace w zakresie integracji działań tury- , stycznych są w ramacji RWPG jeszcze słabo rozwinięte. Działania do­tyczą przede wszystkim wspólnego opracowania