Kategoria: Ekonomika turystyki

METODY PLANOWANIA I DOSKONALENIA

Metody planowania w turystyce wymagają ciągłego .doskonalenia. W nakazowo-decyzyjnym systemie sterowania gospodarką polską zaist­niały również y/ypaczenia  dotyczące planowania. Nie ominęły one też turystyki. Jedna, z wad’tego systemu”polegała na tym, ze plan był. traktowany

DO OKREŚLENIA PARAMETRÓW

Do określenia parametrów dla wykonawców; zadań. Takie .określenie celów planowania jest zgodne ze zmianami, jakie re­forma gospodarcza wprowadza w ustawie o planowaniu z dnia 26 lutego .1982 r.  Istotnym założeniem nowego systemu

WSPÓŁCZEŚNI EKONOMIŚCI

Współcześni ekonomiści i właściciele przedsiębiorstw, kapitalistycz­nych przywiązują coraz większe znaczenie do problematyki planowania. Okres bezplanowej gospodarki minął bezpowrotnie; Cele i rezultaty tego, planowania można sprowadzić , do kilku  zagadnień , :koordynacji; i

PLANOWANIE RAMOWE

Planowanie ramowe dotyczy przede wszystkim prognoz rozwoju go­spodarki. Obejmuje ono z reguły’zbiory dat i informacji oznajmiających,pobudzających gospodarkę ‚i wiodących wydanym systemie gospodarczym/a w gospodarce turystycznej w szczególności. Występuje tu koor­dynacyjna funkcja państwa

PROGNOZA TURYSTYCZNA

W  efekcie prognoza’turystyczna: jest. wynikiem kolejno po „sobie następujących ; stadiów hipotetycznych ustaleń, jest przewidywaniem stanów i wzajem­nie , sprzężonych układów (dochody ludności, potrzeby,’ popyt, podaż,: obrót, konsumpcja) w średnich i długich”

W PRAWIDŁOWEJ GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ

Dobra te w prawidłowej’ gospodarce przestrzennej kraju są chronione’i planowo  wykorzystywane, czemu służy delimitacja terenów na cele turystyczno-rekreacyjne i ustalenie ich’chłonności. W modelowaniu obszarów tu­rystycznych cechami diagnostycznymi będą: lasy, wody, złoża lecznicze;

ROZDYSPONOWANIE PRODUKCJI

Rozdysponowanie produkcji poszczegól- ; nych gałęzi dla. zużycia pośredniego i popytu końcowego, przedstawiane’ jest’w postaci tablic przepływów międzygałęziowych, zapotrzebowanie niezbędne do wytwarzaniana tablicach współczynników techniczno- -ekonomicznych. W skali gospodarki narodowej metoda ta

METODY RACHUNKU

Stosując odpowiednie metody ra­chunku, w tym m.in. kolejnych przybliżeń; zmierza się np. do ustalenia wewnętrznych proporcji konsumpcji w’podziale’ na konsumpcję dóbr . materialnych i usług. W 1970 r.. Polska, miała niski wskaźnik

WSKAŹNIKI WZROSTU TURYSTYKI

Wykorzystuje się w tym celu wskaźniki wzrostu turystyki;’zagranicznej porównywanych krajów, ustalone tam zależności W apostaci współczynników elastyczności, korelacji,’ aktywności turystycznej społeczeństwa itp.Docelowo :wskaźniki przyjmuje’ się. jako podstawową , przesłankę hi- ‚ potetycźnego tempa

PRZY OPRACOWYWANIU PLANU

Przy opracowywaniu długo falowego planu potrzeb można, w przeciwieństwie do’dotychczas, stosowanych metod- obliczeniowych, nie tylko określić popyt, globalny na ‚. dobra turystyczne, ale także na podstawie współczynników określić podaż. Przy obliczaniu współczynników